Promocje
Łóżko DUX 3003 160x200 z zagłówkiem Stellar (wystawowe)
Łóżko DUX 3003 160x200 z zagłówkiem Stellar (wystawowe)
53 350,00 zł 32 900,00 zł
szt.
DYFUZOR Z PATYCZKAMI 3+1 GRATIS
DYFUZOR Z PATYCZKAMI 3+1 GRATIS
od: 504,00 zł 378,00 zł
szt.
Łóżko DUX 1001 z zagłówkiem Anna 180x200 (wystawowe)
Łóżko DUX 1001 z zagłówkiem Anna 180x200 (wystawowe)
46 200,00 zł 29 100,00 zł
szt.
MGIEŁKI DO POŚCIELI 3+1 GRATIS
MGIEŁKI DO POŚCIELI 3+1 GRATIS
od: 260,00 zł 195,00 zł
szt.
Łóżko DUX 2002 160x200 (wystawowe)
Łóżko DUX 2002 160x200 (wystawowe)
31 600,00 zł 19 600,00 zł
szt.
Regulaminy

 REGULAMIN SKLEPU

Sklep Internetowy www.sklep.premiumliving.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowy https://www.sklep.premiumliving.pl prowadzony jest przez PREMIUM LIVING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie adres: Łukasza Górnickiego 13G, 31-234 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, pod numerem KRS: 0000871752, NIP: 9452240115, REGON: 387599770, adres poczty elektronicznej: duxiana@premiumliving.pl, telefon: 508 506 277

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca -PREMIUM LIVING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie adres: Łukasza Górnickiego 13G, 31-234 Kraków. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego sklep.premiumliving.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
1.4. Definicje:

 • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym www.sklep.premiumliving.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • KLIENT:
  • Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
  • Osoba prawna;
  • Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 • PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym www.sklep.premiumliving.pl rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego www.sklep.premiumliving.pl.
 • SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.sklep.premiumliving.pl
 • SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – PREMIUM LIVING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie adres: Łukasza Górnickiego 13G, 31-234 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, pod numerem KRS: 0000871752, NIP: 9452240115, REGON: 387599770.
 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • USŁUGOBIORCA:
  • Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
  • Osoba prawna;
   4.14.3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. Zawierania umowy sprzedaży:

2.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza w Sklepie Internetowym pod adresem sklep.premiumliving.pl .
2.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego sklep.premiumliving.pl podana jest w złotych polskich.
O łącznej cenie wraz z kosztami dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
2.3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3. Sposoby płatności za produkt

3.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 58 1140 2004 0000 3202 8071 4990 w MBank S.A.
 • Płatności online
 • BLIK
 • Karty płatnicze:
  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

3.2. Podmiotami świadczącymi obsługę płatności online są firmy Blue Media S.A. i PayPro S.A.
3.3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
3.4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

4. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu

4.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub po uzgodnieniu ze Sprzedającym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w obrębie państw Unii Europejskiej.

4.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
4.3 Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
4.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 • Przesyłka InPost, przesyłka do paczkomatu.
 • Przesyłka kurierska,
 • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: DUXIANA ul. Królowej Jadwigi 120, 30-220 Kraków – w Dni Robocze w godzinach od 10:00-20:00 i w Soboty od 10:00-18:00, lub w magazynie pod adresem: LESS MESS ul. Willowa 99, 32-085 Modlniczka po wcześniejszym ustaleniu terminu.

4.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Istnieje możliwość dostawy dwu lub wieloetapowej po uzgodnieniu ze Sprzedającym.
4.6. W przypadku odbioru osobistego, o gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

4.7. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5. Gwarancja

Produkty oferowane w sklepie internetowym www.sklep.premiumliving.pl są fabrycznie nowe i posiadają kartę gwarancyjną chyba, że podano inaczej w opisie produktu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej.

6. Reklamacja produktu.

6.1. Kupującemu przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji do Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.
6.2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Czas trwania rękojmi to 2 lata.
6.3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.
6.4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w jeden z następujących sposobów:

 • Pisemnie na adres: PREMIUM LIVING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Łukasza Górnickiego 13G, 31-234 Kraków;
 • W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: duxiana@premiumliving.pl;

6.5. W opisie reklamacji powinno się znaleźć:

 • Informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
 • Żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
 • Danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 • Kopia dowodu zakupu.

6.6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
6.7. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu do Sprzedawcy na adres PREMIUM LIVING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Łukasza Górnickiego 13G, 31-234 Kraków wraz z dowodem jego zakupu wystawionym przez PREMIUM LIVING sp. z o.o. oraz szczegółowym opisem reklamacji.
6.8. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane przez Sprzedawcę pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu.

7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
7.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.


8. Prawo odstąpienia od umowy (dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku).

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w jeden z następujących sposobów:

 • Pisemnie na adres: PREMIUM LIVING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Łukasza Górnickiego 13G, 31-234 Kraków;
 • W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: duxiana@premiumliving.pl

8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
8.3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8.4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku produktów wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta, zgodnie z art. 38 pkt 3) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Produkty co do, których Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wyraźnie oznaczone są w Sklepie internetowym informacją „Produkt na zamówienie” oraz w swym opisie zawierają pouczenie o braku uprawnienia do odstąpienia od umowy.


8.5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: PREMIUM LIVING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Łukasza Górnickiego 13G, 31-234 Kraków. Koszty zwrotu (odesłania) towaru ponosi Klient. Firma PREMIUM LIVING odbiera wyłącznie opłacone z góry zwroty przesyłek. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

8.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
9.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
9.6. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
9.7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
9.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. Dane osobowe w sklepie internetowym

10.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

10.2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.sklep.premiumliving.pl zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
10.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką do paczkomatu lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

10.4. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

 • Pisemnie na adres: PREMIUM LIVING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Łukasza Górnickiego 13G, 31-234 Kraków;
 • W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: duxiana@premiumliving.pl

10.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

10.6 Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się również w zakładce „Polityka Prywatności” na stronie internetowej Sprzedawcy.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy sklep.premiumliving.pl zawierane są w języku polskim.

11.2. Zmiana Regulaminu:

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

REGULAMIN VOUCHERÓW

 

 1. Vouchery salonu DUXIANA z siedzibą w Krakowie na ul. Królowej Jadwigi 120, 30-220  mają wartości kwotowe lub procentowe.
 2. Vouchery są bezterminowe.
 3. Vouchery są jednorazowe.
 4. Vouchery mogą być wykorzystane w salonach stacjonarnych DUXIANA z siedzibą w Krakowie na ul. Królowej Jadwigi 120, 30-220 lub w sklepie internetowym, w zależności od informacji umieszczonej na Voucherze.
 5. Vouchery obowiązują na wybrane produkty. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z obsługą salonu.
 6. Vouchery są generowane indywidualnie, przypisane do osoby lub promocji i nie mogą być przedmiotem handlu.
 7. Voucher kwotowy dotyczy łóżek kontynentalnych DUX w rozmiarze minimalnym 160×200 cm. Nie dotyczy voucherów wygranych na zawodach sportowych.
 8. Voucher może być wykorzystany jedynie w całości, jednorazowo tzn. nie można podzielić rabatu na kilka mniejszych kwot.
 9. Vouchery przeznaczone do wykorzystania w salonach stacjonarnych DUXIANA z siedzibą w Krakowie na ul. Królowej Jadwigi 120, 30-220 należy przekazać obsłudze salonu przed sporządzeniem wyceny / oferty handlowej. 
 10. Vouchery nie łączą się z innymi rabatami. Możliwe jest wykorzystanie maksymalnie jednego vouchera na jedno zamówienie.
 11. Voucherów nie można wymieniać na środki pieniężne.
 12. Minimalna kwota zakupów upoważniająca do skorzystania z vouchera o wartości 10 000 zł wynosi 40 000 zł. Przykład: Klient kupuje łóżko za 30 000 zł i sofę za 15 000 zł – jeśli posiada voucher o wartości 10 000 zł to może go wykorzystać, ponieważ łączna kwota przekracza 40 000 zł. Za swoje zakupy zapłaci 35 000 zł.
 13. Vouchery procentowe nie mają ustalonej minimalnej kwoty zakupów. 
 14. Obsługa salonu lub sklepu internetowego może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości odnośnie pochodzenia lub autentyczności Vouchera.
 15. Obsługa salonu lub sklepu internetowego może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy Voucher został użyty niezgodnie z regulaminem.
 16. Wykorzystując Voucher w procesie zamówienia użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu oraz zaakceptował jego postanowienia.

 

 

UMOWA GWARANCYJNA

 

Wybrałeś łóżko DUX. Z pewnością oczekujesz produktu o bardzo wysokiej jakości. DUXIANA robi wszystko w swojej mocy aby wprowadzać na rynek produkty najwyższej jakości, ale bez względu na to jak bardzo drobiazgowo podchodzimy do kontroli jakości, wady mogą się pojawić. Niektóre mogą być niezauważalne od razu po zakupie, natomiast mogą się ujawnić po kilku latach użytkowania. Nasza gwarancja nie pokrywa bieżącego użytkowania, lecz odnosi się do wad fabrycznych bądź materiałowych w wyznaczonym okresie gwarancyjnym. Ogółem, łatwo zauważyć, że okres gwarancyjny, który oferujemy jest znacznie dłuższy niż większości produktów na rynku. Właściwie jest dwukrotnie dłuższy niż jest to przewidziane w prawie. Podstawowa gwarancja obejmuje okres pięcioletni i dotyczy drewnianej ramy i ciągłej sprężyny. Kolejny, dłuższy okres gwarancyjny od piątego do dwudziestego roku użytkowania jest skorelowany z wiekiem produktu. Aby zapewnić klientom poczucie bezpiecznego zakupu, DUX zapewnia następujące usługi oraz porozumienie gwarancyjne w przypadku uszkodzenia ramy bądź systemu sprężyn:

 • W przypadku złamania ramy bądź sprężyn w przeciągu pierwszych pięciu lat od momentu zakupu, DUXIANA wymieni uszkodzony materac na nowy bez żadnych kosztów po stronie klienta.
 • W przypadku złamania ramy bądź sprężyn po upływie pięciu lat od momentu zakupu, Twój materac zostanie wymieniony na nowy po kosztach związanych z liczbą lat użytkowania. Jeśli wada została ujawniona w trakcie szóstego roku użytkowania, zostanie naliczona opłata w wysokości 5/20 ceny zakupu komponentu w danym roku. Następnie koszt serwisu jest zwiększany o 1/20 z każdym minionym rokiem aż do upływu dwudziestu lat gwarancji.

Umowa serwisowa i gwarancyjna wygasa:

 • Jeśli uszkodzenie ramy lub systemu sprężynowego zostało spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.
 • Jeśli dojdzie do pęknięcia w ramie lub systemie sprężynowym w modelu, który nie jest już produkowany przez firmę DUX, umowa serwisowa i gwarancyjna dotyczy modelu porównywalnego do uszkodzonego.

Nie zwracaj towaru bez wcześniejszego zapoznania się oraz akceptacji warunków gwarancyjnych. Prosimy o skierowanie wszystkich powstałych roszczeń wynikających z powyższej umowy serwisowej i gwarancyjnej do sprzedawcy, u którego został zakupiony produkt.

 

 

Formularz kontaktowy

*
*
* - Pole wymagane

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl